Informace o nás

Sbor dobrovolných hasičů Paceřice

Hasičská zbrojnice
Paceřice 22
463 44 Sychrov
Česká Republika

IČ: 64039111
Reg.č. : 3505093
 
Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem,nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaé neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li, na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
 
Historie
 
   S nápadem založit v obci sbor dobrovolných hasičů, přišel v roce 1887 pan Adolf Hübner z důvodu častých požárů, které ohrožovaly život, zdraví a majetek občanů obce.
   Z finančních důvodů byl nakonec sbor založen společně pro obce Paceřice a Žďárek. Stalo se tak 21. ledna roku 1888, po schválení tehdejším obecním zastupitelstvem v Paceřicích a ve Žďárku. Na první valnou hromadu se dostavilo 37 členů... a úplně prvním velitelem byl zvolen pan Adolf Hübner, který s myšlenkou o založení sboru vlastně přišel.

   Ačkoli byl původně sbor založen společně pro obce Paceřice a Žďárek, v roce 1911 došlo k jeho rozdělení z důvodů jak jinak než finančních.
Sbor žádal Zemský výbor aby poskytoval peníze jak paceřské části, tak části žďárecké, ale bylo mu sděleno že to není možné a muselo by dojít k rozdělení na dva sbory. Na valné hromadě bylo proto odhlasováno rozdělení sboru na samostatné části s tím, že budou i nadále spolupracovat. Celé jmění sboru (569 kč) i pohřební fond (1253 kč) bylo rozděleno podle počtu členů a zbytek rozdělen spravedlivě pro oba nové sbory. Tento rok se také naposledy konal společný ples.

   26. července 1914 byla vyhlášena mobilizace určitých ročníků a byla přerušena veškerá práce dobrovolných hasičů. Ti se museli podrobit zvolání Rakousko - Uherského mocnářství "do zbraně" a nevěděli zda se ještě ke své práci vrátí. V těchto letech zůstal sbor pouze ve slabé administrační činnosti a velitel Václav Roštejnský se snažil získat alespoň mladé chlapce pro ovládání hasičských strojů pro případ požáru...
 
Současnost

   V současné době má sbor 67 členů - 21 dětí a dorostu, 14 žen a 32 mužů, z nichž část je členy zásahové jednotky obce JPO V schopné zasáhnout v případě požáru nebo jiné živelné katastrofy. 
   Hasiči se ale také podílí na organizování sportovních a společenských akcí a vydatně pomáhají i při úklidech obce a jejího okolí. Sbor má kvalitní zázemí ve své hasičské zbrojnici, která prošla v posledních letech celkovou rekonstrukcí k radosti všech členů sboru i většiny obyvatel obce. Ve zbrojnici se nachází jak prostorná garáž pro obě  zásahová vozidla a další vybavení tak také klubovny, pro mladé i starší hasiče, kde se členové scházejí k pravidelným schůzím a kde se také konají společenské akce jako např. Sraz rodáků a přátel Paceřic, karnevaly, apod. Sbor také úzce spolupracuje s Obecním úřadem Paceřice. Dá se říci, že náš sbor je základním pilířem všeho dění v obci a nelze si bez něj život v obci prakticky představit.

 

Naši uživatelé